Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

NutritionDay odhalí úroveň nutriční péče na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů

Již ve čtvrtek 19.11.2015 se stovky zdravotnických pracovišť na celém světě zapojí do mezinárodního projektu NutritionDay 2015.

Tento den proběhne sběr dat na lůžkových odděleních nemocnic a domovech pro seniory. Získaná data budou následně využita pro zhodnocení úrovně nutriční péče, kterou zařízení poskytují svým pacientům a klientům. Do nutričního auditu se v letošním roce zapojuje i nejméně sto zdravotnických zařízení z České republiky. Partnerem projektu NutritionDay je Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, Asociace výrobců klinické výživy a Česká onkologická společnost ČLS JEP.  

Důvod, proč Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (SKVIMP) mobilizovala letos nemocnice k účasti v nutričním auditu, vysvětluje doc. MUDr. Pavel Těšínský, předseda SKVIMP: „Známe data na evropské úrovni, ale chybí nám aktuální lokální data o výskytu podvýživy v českých nemocnicích. Můžeme je získat z tohoto nutričního auditu. Výsledky využijeme i v realizaci evropského programu Optimální nutriční péče pro všechny (Optimal Nutrition Care for All),ke kterému se naše republika přihlásila v minulém měsíci na konferenci v Berlíně. Jeho hlavním cílem je vytvořit podmínky pro prevenci a léčbu podvýživy v populaci a zejména podvýživy ve stáří a nemoci.“

Nedostatečná výživa je velkým problémem, který se týká všech skupin pacientů, zejména pak dlouhodobě hospitalizovaných nemocných, seniorů a nemocných s onkologickým onemocněním. U všech těchto skupin podvýživa snižuje šanci na uzdravení a vede k zvýšenému výskytu komplikací a ke ztrátě soběstačnosti. Podvýživa a nedostatečná výživová podpora výrazně snižuje až zcela ruší často i velmi nákladnou terapii základního onemocnění. Nedostatečnou výživou také stoupá procento nemocných závislých na cizí pomoci. To vše v konečném důsledku zhoršuje úroveň hospitalizační péče a neúměrně zvyšuje léčebné náklady.

NutritionDay je mezinárodní audit nutriční péče zaměřený na sledování, zhodnocení a zlepšování stavu výživy pacientů a klientů, kterého se každoročně v listopadu účastní oddělení nemocnic (bez rozdílu specializace), domovy seniorů a LDN. Umožňuje objektivní zhodnocení stavu poskytované nutriční péče a srovnání s podobnými zařízeními i jinde ve světě. Koordinační centrum sídlí ve Vídni. Cílem projektu je zlepšovat znalosti a povědomí o podvýživě v zdravotnických a pečovatelských zařízeních a celkově zvyšovat kvalitu nutriční péče (www.nutritionday.org). 

Další informace: 

Doc. MUDr. Pavel Těšínský, předseda SKVIMP
II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
tel.: 267 168 144 e-mail: pavel.tesinsky@fnkv.czwww.skvimp.cz

Dr. Marie Hrudková, člen koordinačního týmu nDay 2015 ČR
Tel.: 602 478 359, e-mail: mhrudkova@avkv.cz