Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Malnutrice

ONKa

ONKa (Optimální Nutriční Péče pro Každého) je národní projekt včasné diagnostiky a léčby malnutrice.

Malnutrice

V České republice je malnutrice problém s velkým a vážným dopadem

 • Nízké povědomí o významu malnutrice v nemoci  
 • Špatná dokumentace výskytu a dopadů malnutrice 
 • Malá míra integrace nutriční péče do zdravotního systému
 • Absence nutričních ukazatelů  kvality zdravotní péče jako jedné z podmínek její úhrady
 • Z toho plyne omezená dostupnost nutriční péče a vyšší náklady spojené s řešením komplikací malnutrice z prodlení.

Odborná společnost SKVIMP definovala prostor pro zlepšení a řešení malnutrice

 • Absence národních dat o výskytu a dopadech malnutrice
 • Nutriční screening není prováděn vůbec nebo není efektivní a chybí návaznost jeho výsledků na péči 
 • Nízká dostupnost specializované nutriční péče zejména na úrovni nutričních terapeutů
 • Malý zájem plátců o úspory nákladů spojených s řešením následků malnutrice 

Ke snížení incidence malnutrice v nemocnicích, ambulantní i následné péči, zlepšení identifikace podvýživy a její léčby povede pouze plošné zapojení a aktivní účast všech zainteresovaných stran, tj.  poskytovatelů, plátců i regulátorů zdravotní péče.

 • Multidisciplinární národní aliance se zapojením všech zájmových skupin
 • Autentický hlas zástupců pacientů a jejich organizací
 • Politici, vláda a ministerstvo zdravotnictví jsou řídící silou na národní úrovni
 • Veřejné povědomí o důležitosti nutriční péče vytváří tlak na provedení potřebných změn
 • Vyhledávání a sledování klinicky významných ukazatelů kvality nutriční péče jako měřítko úspěšnosti a obhajoba nákladů
 • Česká republika součástí evropské iniciativy ONCA