Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Podmínky pro podání žádosti na Grant AVKV 2011

Účelem grantu AVKV je finančně podporovat aktivity, které prokazatelně snižují malnutrici u hospitalizovaných pacientů v České republice.

Rozpočet grantu pro rok 2011 je 600 000 Kč.

Žadateli o grant mohou být všechny právnické a fyzické osoby se sídlem, bydlištěm či místem podnikání v České republice, bez zřetele na svou právní formu či zaměření.

O grant se žádá formou žádosti zaslané e-mailem. Žádost musí obsahovat tyto identifikační údaje (náležitosti): název/jméno a příjmení, adresu a označení osoby jednající za žadatele. Žádost musí obsahovat Analytickou část, cílový stav, akční plán a měření. Celková žádost nesmí obsahovat více než 10 stran A4.

  • Analytická část, popis stavu/místní situace, který žadatel hodlá řešit.
  • Cílový stav, tj. jednoznačný a měřitelný popis stavu, kterého chce žadatel dosáhnout; cílový stav musí být reálný a jeho dosažení musí být v souladu s českou legislativou
  • Akční plán popisující konkrétní opatření, která chce žadatel realizovat za účelem splnění cílového stavu; akční plán musí obsahovat i časový harmonogram a  harmonogramu čerpání prostředků z grantu.
  • Měření znamená popis toho, jak se měří, že žadatel splnil cílový stav.

Žádosti o grant se zasílají nejpozději do 31. 7. 2011

, a to na e-mailovou adresu „grant@avkv.cz“. Do předmětu zprávy musí žadatel uvést „GRANT AVKV”.

Grant je řízen Grantovou komisí, která se skládá ze šesti členů vedení AVKV. Grantová komise zodpovídá za organizaci grantu, včetně hodnocení žádostí a schází se dle potřeby. Grantová komise posoudí doručené žádosti nejprve podle splnění náležitostí. Žádost o grant, která nesplňuje stanovené náležitosti, grantová komise vyřadí; je však oprávněna vyžádat si úpravu, opravu či doplnění žádosti či vysvětlení, k tomu poskytne žadateli přiměřenou lhůtu.

Věcné posouzení žádosti je složeno z hodnocení tří kritérií bodovým systémem. V každém kritériu může každý člen AVKV přidělit až šest bodů na jednu žádost.

  • První kritérium: Prokazatelné přispění ke snížení podvýživy u hospitalizovaných pacientů (max. počet přidělených bodů = 36). Nejvyšší ohodnocení získají projekty, jejichž výsledkem bude největší prokazatelné snížení podvýživy a bude se jednat o dlouhodobě udržitelnou změnu.
  • Druhé kritérium: Efektivita daného řešení (max. počet přidělených bodů = 36), kdy rozhodne co nevětší zásah daného projektu z pohledu snížení podvýživy hospitalizovaných pacientů (tj. počet pacientů) a nákladovost projektu v přepočtu na jednoho pacienta. Pomocným kritériem při rozhodování bude i finanční spolupodílnictví, resp. zajištění i jiných finančních zdrojů na realizaci projektu.
  • Třetí kritérium: Realizovatelnost daného projektu (max. počet přidělených bodů = 36), kdy předložený návrh musí být reálný a realizovatelný v prostředí českého zdravotnictví a jemu příslušné legislativě . Pomocným kritériem při rozhodování bude přenositelnost a využitelnost pro další pracoviště v ČR .

Grantová komise vyhodnotí žádosti do 31. 8. 2011 a přiděluje finanční prostředky svým rozhodnutím dle bodového hodnocení buď prvnímu žadateli v pořadí, prvním dvěma, prvním třem atp. Žadatelům s různým pořadím může grantová komise přidělit různou finanční částku. Grantová komise je oprávněna nepřidělit grant nikomu. Výsledky hodnocení žádostí o grant budou zveřejněny na stránkách AVKV.

Na přidělení grantu není právní nárok. Účast v grantu nezakládá žadateli vůči AVKV či jejím jednotlivým členům žádné nároky, například na úhradu vynaložených nákladů. Grant a jeho podmínky nejsou veřejnou soutěží dle § 847 až 849 občanského zákoníku, ani veřejným příslibem dle § 850 až 852 občanského zákoníku. AVKV je oprávněna grant kdykoliv pozastavit či zrušit. Účast v grantovém řízení ani rozhodnutí o přidělení grantu nezakládá žádný právní (smluvní) vztah žadatele a AVKV. Příjemci grantu jsou povinni využít získané prostředky na realizaci projektu dle žádosti. Pokud k realizaci nedojde, jsou povinni čerpané prostředky vrátit.

O podmínkách čerpání grantu bude s příjemci uzavřena písemná smlouva, či případně se příjemci k vrácení prostředků při neuskutečnění projektu zaváží jednostranným prohlášením.

Výsledky projektů, které vznikly na základě přidělení grantu, je AVKV či její jednotliví členové  oprávněna využít pro vlastní potřebu či k publikaci.