Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Programové prohlášení AVKV pro rok 2015

Programové prohlášení AVKV pro rok 2015 vychází z poslání a dlouhodobých cílů, které si AVKV stanovila při svém založení v roce 2010.

Spolupracovat se státními orgány, veřejnoprávními institucemi a odbornými subjekty na vytváření takových podmínek, aby přípravky klinické výživy byly dostupné všem pacientům, kteří je potřebují. Dále pak vytvářet prostředí, které pečuje a podporuje další výzkum, v zájmu plného využití potenciálu klinické výživy při zlepšování zdraví pacientů trpících akutními nebo chronickými nemocemi.

Shromažďovat, a pokud je toho zapotřebí, i rozšiřovat informace a dokumentaci vztahující se k podávání klinické výživy. Spolupracovat s odbornými lékařskými společnostmi a pacientskými organizacemi. Organizovat a podporovat vzdělávací akce a zprostředkovávat tak dostupnost informací zdravotnickým odborníkům i pacientům. Zajišťovat výměnu odborných informací mezi členy AVKV, navazovat spolupráci se zahraničními zájmovými organizacemi obdobného zaměření, zprostředkovávat informace a spolupůsobit při tvorbě legislativních návrhů.

AVKV své aktivity bude nadále rozvíjet ve třech klíčových oblastech: edukace, standardizované postupy klinické výživy a vytváření podmínek.

Oblast edukace:

 • zvýšení využívání klinické výživy na lůžkových odděleních
 • zlepšení povědomí o roli klinické výživy
 • edukace lékařů nemocnic a zdravotnického personálu o důležitosti včasné a dostatečné nutriční péče
 • kontinuální zvyšování povědomí o pozitivním vlivu klinické výživy na efektivní poskytování zdravotní péče a výsledky léčby

Oblast standardizované postupy klinické výživy:

 • zlepšování podmínek pro poskytování nutriční péče na lůžkových odděleních
 • rozvoj nutriční péče v nemocnicích, funkční nutriční týmy a standardní postupy
 • projekt „Po Stopě“ (standardizace nutriční péče)
 • zavedení standardizovaných postupů pro efektivní aplikaci klinické výživy v praxi, nutriční péče/signální kód

Oblast vytváření podmínek:

 • Zvyšování povědomí o nutriční péči mezi klíčovými představiteli státní správy, pacientskými organizacemi a dalšími zainteresovanými subjekty
 • Zachování/rozšíření výše úhrad a kultivace systému
 • Rozvoj podmínek pro zabezpečení dostupnosti klinické výživy pro pacienty
 • Vytvoření podmínek pro úspěšnou implementaci systému nutriční péče v nemocnicích
 • Aktivní komunikace a spolupráce s odbornými lékařskými společnostmi (SKVIMP, ČOS ČLS JEP, ČCHS ČLS JEP a další)

Konkrétní projekty schválené výborem AVKV pro rok 2015

1) V roce 2015 bude AVKV plně podporovat akci Nutrition Day 2015, jejíž je partnerem a to zejména v oblasti propagace (informační podpoře na svých internetových stránkách www.avkv.cz, překladu a zajištění dostupnosti všech potřebných formulářů a dotazníků v českém jazyce, aktivní propagace v rámci vybraných odborných kongresů atd.) a náboru účastníků, (aktivní vyhledávání a koordinace aktivit účastnických nemocnic, vyhlášení soutěže na podporu úspěchu akce a sběru dat minimálně od 2000 pacientů) vše za úzké spolupráce se SKVIMP.

2) AVKV využije společně se SKVIMP akci Nutrition Day 2015 jako odrazový můstek pro následnou podporu projektu ONKA /ONCA (Optimal Nutrition Care for All) a podpoří zapojení České republiky mezi kandidátské a následně účastnické země projektu ONCA (cíl: kandidát 2016, účastník 2017–18). Podpora AVKV bude spočívat zejména v administrativní, lobbistické a propagační činnosti.

3) AVKV se rozhodla jednohlasně podporovat národní kongres společnosti SKVIMP a to jednou za 2 roky plně a jednou pak ve formě individuální podpory účastníků kongresu jednotlivými společnostmi sdruženými v AVKV. Finanční příspěvek bude zachován ve stejné výši jako doposud.

Cílem AVKV je dosáhnout zlepšení současného stavu nutriční péče – snížení malnutrice, především v nemocnicích a zlepšit dostupnost včasné nutriční péče pro všechny pacienty, kteří ji potřebují ke zlepšení svého zdravotního stavu. Efektivní nutriční péče umožňuje zkrátit délku hospitalizace, snížit počet nutných zákroků, pomáhá k dřívějšímu návratu pacientů do běžného života a tím snižuje náklady na zdravotní péči.

Praha 4. května 2015
členové výboru Asociace výrobců klinické výživy