Asociace výrobců klinické výživy

[ Přejít na navigaci ]

Grantový program AVKV 2011

na podporu  konkrétních aktivit prokazatelně snižujících incidenci malnutrice u hospitalizovaných pacientů v České republice.

Malnutrice je přetrvávající problém

U nemocných a starších osob se velmi často setkáváme se stavem, kdy jejich nutriční potřeby nejsou dostatečně pokryty odpovídajícím příjmem energie. Důsledkem toho je podvýživa.

Kromě změněných nutričních potřeb je příčinou také nízké povědomí pacientů a často i samotných lékařů o tom, jak zásadní hraje roli nutriční stav pacienta pro jeho léčbu a zlepšení zdravotních problémů.

Podvýživa negativně ovlivňuje vyhlídky na průběh a výsledek léčby a současně výrazně zvyšuje náklady na vynakládanou zdravotní péči.
 

AVKV podporuje řešení problému malnutrice

Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) se rozhodla formou grantu podpořit konkrétní aktivity (realizační plány) zaměřené na prokazatelné snížení podvýživy u hospitalizovaných pacientů v ČR s cílem zvýšit celkovou efektivitu léčby, zkrátit dobu hospitalizace a omezit výskyt zdravotních komplikací s podvýživou spojených.

Podmínky pro žadatele o Grant AVKV byly zveřejněny na www.avkv.cz 18. dubna 2011 a vyhodnocení podaných žádostí proběhne do 31. 8. 2011.

Grantový program AVKV

 • Systém grantového financování AVKV je organizován a řízen Grantovou komisí (GK) složenou ze zástupců vedení členských společností, v čele s předsedou GK AVKV (Ing. Marcel Klimeš).  
 • Pravidla grantového financování AVKV upravuje Grantový řád AVKV.
 • Výše  Grantu AVKV pro rok 2011 je 600 000 Kč.
 • Žádost o grant mohou podat organizace, společnosti nebo sdružení z České republiky, které předloží svůj návrh v určené formě, za podmínek a ve stanoveném termínu.
 • Žádosti o grant budou vyhodnoceny do 30 dnů od  termínu stanoveného pro předložení žádostí, a to maximálně do výše částky stanovené pro Grant AVKV na daný rok.
 • Všechny doručené žádosti o grant s návrhy projektů posoudí Grantová komise
 • Každý návrh projektu bude posouzen bodovým hodnocením podle pěti kritérií. Na základě jednotlivých kritérií lze udělit 0 až 6 bodů. Celkem může návrh projektu získat maximálně 30 bodů. Návrh projektu s méně než 10 body nemůže být schválen. U návrhů projektů, které obdrželi více než 10 bodů, rozhodne o pořadí celkový počet získaných bodů. Hodnotící kritéria vycházejí z objektivního hodnocení, u některých může sehrát roli i subjektivní názor hodnotitele.
 • Vítězné návrhy projektů budou zveřejněny na webových stránkách www.avkv.cz.
 • S autory vítězných návrhů projektů bude uzavřena grantová smlouva.
 • Zájemci o účast ve výběrovém řízení na získání grantu zašlou svoji žádost do 31.7..2011 na e-mailovou adresu grant@avkv.cz. Do záhlaví nutno uvést „GRANT AVKV”.
 • Návrh projektu musí obsahovat tři části: analytickou, návrh řešení a realizační plán. Analytická část zahrnuje měřitelné výstupy, resp. popis změny úrovně nutriční péče poskytované  pacientům v rámci projektu, včetně časového harmonogramu.
 • Návrh řešení a realizační plán musí být relevantní k řízení české politiky výživy hospitalizovaných pacientů (realizovatelný v podmínkách zdravotnictví ČR).
 • Upozornění: pro danou problematiku nebyl předkladateli návrhu projektu již dříve poskytnut jiný grant či podpora AVKV.